Ładowanie...

Warunki użytkowania

I. Definicje

 1. Usługodawca - Radeal sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach 32-091, ul. Fiołkowa 25. NIP: 9452171733, Regon: 122756670, KRS: 0000449093, zarejestrowana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Serwis - aplikacja online Check-in Qr dostępna w sieci Internet w domenie https://cqr.pl wraz jej komponentami jak strony informacyjne, usługa wiadomości e-mail, SMS, aplikacja mobilna dla telefonów z systemem Android.
 3. Usługa - wszelka usługa świadczona za pośrednictwem serwisu.
 4. Regulamin – niniejsze warunki korzystania z Serwisu.
 5. Cennik - Cennik usług dostępny w serwisie.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana poprzez Serwis między Usługodawcą a Klientem na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Cennika, posiadająca dla Usługobiorcy zawodowy charakter;
 7. Klient – podmiot korzystający z Usług na podstawie Umowy w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową nie będący Konsumentem; osoba fizyczna, która najpóźniej w momencie założenia Konta w Systemie ukończyła 16 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która utworzyła Konto w Serwisie.
 8. Konto klienta – wydzielona część Serwisu pozwalająca na korzystanie z usług serwisu po autoryzacji Użytkownika.
 9. Usługa podstawowa (pakiet) - specyficzny zakres usługi zgodny Cennikiem, polegający na obsłudze wydarzeń, obowiązujący przez okres 1 miesiąca lub 12 miesięcy.
 10. Rejestracja – proces zakładania Konta klienta w Serwisie.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z późniejszymi zmianami.
 12. Użytkownik – Klient, pracownik lub współpracownik Klienta, upoważniony przez niego do korzystania z Serwisu, posiadający dostęp do Konta klienta.

II. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a także korzystania z tych usług przez Klientów.
 2. Z uwagi na charakter Usług i fakt, że mają one na celu wsparcie w prowadzeniu działalności przez przedsiębiorców regulamin oraz Usługi nie są kierowane do Konsumentów.

III. Zakres usług 

 1. Usługodawca udziela nieodpłatnego (testowego) i odpłatnego dostępu do Usług Serwisu, między innymi umożliwiających prowadzenie list uczestników wydarzeń oraz weryfikacji ich obecności za pomocą Panelu klienta oraz kodów QR.
 2. Zakres usług testowych może zostać w dowolnym momencie zmieniony.
 3. Zakres usług płatnych zależny jest od rodzaju wybranej usługi i opisany na stronie Cennik.

IV. Zawarcie umowy. Okres testowy.

 1. Zawarcie Umowy o korzystanie z Serwisu następuje pomiędzy Usługodawcą a Klientem w momencie wypełnienia i przesłania formularza rejestracji, akceptacji niniejszego Regulaminu, oraz potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail. Braku potwierdzenia rejestracji przez okres 7 dni spowoduje usunięcie wszelkich wprowadzonych przez użytkownika danych.
 2. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas świadczenia usługi, określony w formularzu zamówienia. Jest to okres 14 dni (testowy), 1 miesiąca lub 12 miesięcy.
 3. Rejestracja Klienta w Serwisie rozpoczyna bieg 14-dniowego, bezpłatnego okresu testowego wg specyfikacji najtańszej wersji usługi.
 4. Klient nie ma obowiązku korzystania z usług przez cały okres testowy. Może w tym czasie przejść na wersję płatną lub zrezygnować z korzystania z usługi.
 5. Zarówno czas okresu testowego, jak i zakres usługi w okresie testowym może zostać w dowolnym momencie zmieniony.
 6. Klient ma możliwość zawarcia kolejnej, już odpłatnej, Umowy w trakcie lub po zakończeniu okresu testowego. W tym celu dokonuje wyboru usługi i przesyła formularz zamówienia.
 7. Rejestracja i skorzystanie z okresu testowego nie zobowiązuje Klienta do dalszego korzystania z wersji płatnych.

V. Zamawianie usług, opłaty 

 1. Zamawiając płatną usługę, Klient dokonuje wyboru rodzaju usługi podstawowej lub/oraz usług komplementarnych (np. pakiet wysyłek SMS).
 2. W przypadku usługi podstawowej, Klient wybiera okresu obowiązywania Umowy (1 miesiąc lub 12 miesięcy).
 3. Płatności za usługi dokonywać można przelewem bankowym na podstawie faktury Proforma lub poprzez system płatności online PayU.
 4. Zapłata księgowana jest w ciągu 15 minut w przypadku płatności online lub w ciągu 48 godzin po uznaniu na rachunku w dni robocze w przypadku płatności przelewem bankowym.
 5. Po zaksięgowaniu płatności usługa jest uruchamiana lub przedłużana na wybrany okres. 
 6. Po otrzymaniu płatności Usługodawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni i przekaże ją w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.
 7. Po upłynięciu opłaconego okresu usługi Konto klienta staje się nieaktywne a usługa przestaje być świadczona. Klient ma możliwość ponownego opłacenia usługi i aktywacji nieaktywnego konta.
 8. W celu ułatwienia kontynuacji usługi, na 7 dni przed jej upływem serwis automatycznie generuje zamówienie/fakturę proforma na kolejny okres rozliczeniowy. Zamówienie takie nie zobowiązuje do jego opłacenia i kontynuowania korzystania usługi przez kolejny okres.
 9. Zamówienia nieopłacone przez okres 30 dni zostają automatycznie oznaczone jak anulowane.
 10. Opłaty za pule wiadomości SMS uiszczane są na podstawie zamówienia wybranego pakietu SMS wg Cennika.
 11. Korzystanie z usługi wysyłki SMS możliwe jest tylko łącznie z aktywnością usługi podstawowej.
 12. Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych otrzymanych z tytułu zakupu usług w Serwisie.

VI. Rozwiązanie, zakończenie umowy

 1. Klient i Usługodawca mogą wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie wymaga wysłania przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu, na adres e-mail: biuro@cqr.pl lub wysłania przez Usługodawcę do Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu, na adres e-mail przypisany do Konta klienta w Serwisie.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Klientowi Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niedotrzymania obowiązków Klienta opisanych w punkcie VII. 
 4. Zakończenie świadczenia Usługi następuje przez:
 5. zakończenie okresu opłaconej usługi podstawowej
 6. na wniosek Klienta
 7. w przypadku korzystania z Usług Serwisu w sposób naruszający postanowienia regulaminu lub przepisów prawa.
 8. Innych okoliczności zawartych w niniejszym Regulaminie.

VII. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i prawdziwych danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz aktualizowania w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
 2. Klient może posiadać tylko jedno Konto w serwisie. W przypadku założenia kilku kont, usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania pozostałych Kont.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za wszelkie treści umieszczone w swoim Koncie.
 4. Klient zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  2. wprowadzania do Serwisu danych do których jest uprawniony, w sposób nienaruszający praw osób trzecich;
  3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
  4. zachowania bezpieczeństwa i poufności danych dostępu do konta;
  5. nieumieszczania w Serwisie, żadnych treści naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków, o których mowa w punkcie powyżej,  Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania Konta klienta oraz wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.

VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia środki techniczne pozwalające na nieprzerwane i bezpieczne korzystanie z Serwisu
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu przez Klienta;
  2. jakiekolwiek szkody spowodowane przez Klienta poprzez naruszenie praw osób trzecich;
  3. jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Konta Klienta w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta na skutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu
  5. jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta na skutek braku możliwości korzystania z Serwisu spowodowanego siłą wyższą, występowaniem wirusów komputerowych, atakiem hackerskim lub innym istotnym czynnikiem niezależnym od Usługodawcy.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Serwisu, w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Warunki techniczne. Wsparcie

 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie komputera z aktywnym dostępem do Internetu, poczty elektronicznej oraz nowoczesnej przeglądarki internetowej.
 2. Aplikacja mobilna będąca częścią Serwisu wymaga instalacji na telefonie z aparatem fotograficznym oraz systemem Android w wersji 7 lub wyższym. 
 3. Klient we własnym zakresie odpowiada za dostępność oraz spełnienie wymogów technicznych urządzeń, dostęp do Internetu oraz wszelkie koszty z tym związane.
 4. W czasie obowiązywania Umowy, Klient ma możliwość skorzystania ze zdalnego wsparcia technicznego Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail w zakresie związanym z Usługami w ramach płatności za korzystanie z Usługi.

X. Reklamacje 

 1. Nieprawidłowości w działaniu Serwisu powinno być niezwłocznie zgłoszone Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@cqr.pl.
 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 3. W przypadku, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji, Klient zobowiązany jest do podania bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących reklamowanej usługi.

XI. Dane osobowe i prywatność

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszych Warunkach świadczenia usług
 2. Usługodawca jako administrator danych osobowych zapewnia ich ochronę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 3. Usługodawca zapewnia ochronę danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL.
 4. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia jego danych osobowych.
 5. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania danych osobowych Klientów dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 6. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie serwisu.
 8. Załącznikiem nr 1 do Umowy jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Z Usługodawcą można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres: biuro@checkin-qr.pl lub listownie na adres: ul. Fiołkowa 25, 32-091 Michałowice.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu w Serwisie.
 4. Informacja o zmianie regulaminu będzie też przesyłana drogą e-mail na 30 dni przed planowanym terminem wejścia w życie nowego regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo żądać usunięcia Konta poprzez Konto Klienta lub poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub e-mail w terminie 15 dni od daty zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku oświadczenia przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany bez zastrzeżeń.

 

Załącznik nr 1 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowi integralną część Regulaminu i określa zasady przetwarzania przez Usługodawcę na zlecenie Klienta danych osobowych należących do Klienta za pośrednictwem Serwisu Check-in QR w związku z Umową o świadczenie Usług  w Serwisie ("Umowa główna").

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy:

Klientem Usługi Serwisu Check-in QR, określonym na koncie klienta, który zawarł Umowę, zwanym dalej Administratorem

a

Radeal sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach 32-091, ul. Fiołkowa 25. NIP: 9452171733, Regon: 122756670, KRS: 0000449093, zarejestrowana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dostawcą Usługi Check-in QR, reprezentowanym przez prezes zarządu Agnieszka Lidwin, zwanym dalej Przetwarzającym.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „Rozporządzenie”), które powierza Przetwarzającemu..
 2. Zawarcie Umowy stanowi udokumentowane polecenie Administratora do przetwarzania przez Usługodawcę Danych Osobowych, w tym do Przekazywania Danych Osobowych do Państw Trzecich, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) RODO.

II. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzanie Danych przez Przetwarzającego będzie następować wyłącznie w związku z realizacją Umowy głównej.
 2. Na podstawie Umowy Przetwarzający będzie przetwarzał tzw. dane zwykłe tj. nie podlegające dodatkowym regulacjom.
 3. W ramach realizacji Umowy przez Przetwarzającego przetwarzane będą Dane wprowadzane przez Administratora do systemu udostępnianego przez Przetwarzającego, w ramach usługi Check-in QR związane z zarządzaniem listą uczestników i weryfikacji kodami QR przez Administratora. Przetwarzający przetwarzać będzie dane pracowników Administratora, a także dane osób wprowadzone do Serwisu przez Administratora, a w szczególności imiona oraz nazwiska uczestników wydarzeń, adresy e-mail, numery telefonów.

III. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA

 1. Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych będą zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy.
 2. Przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, w szczególności w oparciu o art. 32 RODO, zgodnie z którym Przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 3. Administrator oświadcza, że ma podstawy prawne do przetwarzania Danych wprowadzanych przez siebie do Serwisu Check-in QR, a powierzenie Danych Przetwarzającemu nie naruszy praw osób trzecich.

IV CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony związany z obowiązywaniem umowy o której mowa w pkt. II, ust.1..
 2. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:
  pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
  przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

V. PODPOWIERZENIE DANYCH

 1. Przetwarzający może podpowierzać przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez siebie w związku ze świadczeniem Usługi objętej Umową główną innym podmiotom przetwarzającym (zwanym dalej „Podwykonawcami”). 
 2. Podwykonawca, o którym mowa w pkt. 5 ust. 1 umowy powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w niniejszej umowie.
 3. Przetwarzający korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających, w tym :
  1. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, KRS: 0000594747
  2. HITME.pl - MAREK BAJERSKI, ul. Wiczlińska 34, 81-578 Gdynia, NIP: 8792487067, REGON: 340405340
  3. Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7811765125, REGON: 300061423, KRS: 0000535618
  4. App World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ślęzy, ul. Pszenna 8 55-040 Ślęza, NIP: 8961558061, KRS: 0000658913
  5. ultimahost.pl Szeliga sp. j. z siedzibą 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25, NIP: 9671354758

VI. ZAKOŃCZENIE UMOWY

 1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy głównej.

 

 

Wybróbuj nasz system 14 dni bezpłatnie

Zacznij już dzisaj!